VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB V APARTMÁNECH U KRÁLE ŠUMAVY

Vážení klienti, na tomto místě bychom Vás rádi informovali o našich všeobecných obchodních a storno podmínkách a o všech podstatných informacích týkajících se ubytování v našich apartmánech:

Poskytovatel ubytování a služeb
Finalis s.r.o.
Sídlo: Kněžskodvorká 535/25
České Budějovice 370 04
IČ: 06263801
DIČ: CZ06263801

1. OBJEDNÁVKA POBYTU

Odešlete pomocí on-line rezervace "REZERVAČNÍ FORMULÁŘ” či objednávku přes e-mail. Následně Vám na e-mail budou odeslány informace potřebné pro úhradu pobytu na účet pronajímatele (číslo účtu, kód banky, variabilní symbol). Závaznou rezervaci pobytu Vám pronajímatel provede dnem připsání celkové částky za pobyt na účet pronajímatele. Po úhradě obdržíte elektronicky "potvrzení o úhradě pobytu". Úhradou ceny klient stvrzuje svůj konečný souhlas s podmínkami pobytu.

2. ÚHRADA POBYTU

Pro potvrzení rezervace není nutná platba zálohy. Částku za pobyt uhraďte tak, aby byla připsána na účet pronajímateli nejpozději v den splatnosti uvedené na faktuře. Pronajímatel neodpovídá za případné zdržení při vyřizování objednávky či za její vypršení v případě, že klient nedodrží přesné pokyny pro odeslání platby (chybějící variabilní symbol, špatná částka, nedodržení splatnosti atp.)

3. NÁSTUP, ODJEZD

V apartmánech nefunguje 24-hodinová recepce. Předem je důležité nahlásit čas příjezdu. Ubytování příjezd (CHECK IN): od 14 do 18 hod. Při příjezdu lze využít náš safebox od kterého dostanete PIN po telefonické domluvě. Odjezd (CHECK OUT): do 9:30 hod. Klient při odjezdu z ubytovacího zařízení vrátí klíče od pokoje zpět do safeboxu a nebo klíče předá příslušnému pracovníkovi.

4. STORNO PODMÍNKY

Pokud klient odstoupí od uzavřené smlouvy, je povinen hradit provozovateli níže uvedené storno poplatky z celkové ceny pobytu. - ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 14 dnů před ohlášeným příjezdem. - při zrušení rezervace 13 - 10 dní před příjezdem 50% z celkové ceny pobytu. - při zrušení rezervace 9 - 5 dní před příjezdem 60% z celkové ceny pobytu. - při zrušení rezervace 4 - 2 dny před příjezdem 80% z celkové ceny pobytu. - při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu 100% z celkové ceny pobytu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

- úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci - předat apartmán ubytovateli ve stavu, v jakém jej převzal. V případě, že klient nepředá ubytovateli apartmán ve stavu v jakém jej převzal, je ubytovatel oprávněn účtovat klientovi dodatečné náklady (manipulační poplatek) spojené s uvedením apartmánu do původního stavu. - klient je povinen zacházet s majetkem ubytovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu, nebo škodu na zařízení je klient povinen neprodleně hlásit ubytovateli. - klient je povinen udržovat pořádek na dětském hřišti. Rodič si za své děti odpovídá sám. - klient je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin. Klient je povinen zabezpečit soukromé (vnesené) věci tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení. Ubytovatel tyto věci nepojišťuje a vzhledem k charakteru ubytovacího zařízení a provozním podmínkám za tyto věci neručí. - klient je povinen při nástupu do ubytovacího zařízení převzít svazek klíčů. Ztrátu svazku klíčů, nebo jeho částí, je klient povinen neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit ubytovateli. Svazek klíčů je majetkem ubytovatele, při ztrátě je klient povinen uhradit výdaje spojené s výměnou vložky, klíčů apod., resp. další náklady, které bude ubytovatel nucen vynaložit na odstranění touto ztrátou vyvolaných následků. - klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém.

Klientovi není povoleno:

- umožnit vstup, pobyt a přespání v apartmánu třetím osobám - půjčovat klíče od apartmánu třetím osobám - přemísťovat nábytek do jiných apartmánů nebo prostor bez souhlasu ubytovatele - kouřit na apartmánech - vnášet do apartmánu a mít v užívaném prostoru, resp. apartmánu: hořlavé, výbušné a zápalné látky, zbraně, drogy (vč. marihuany), neskladné předměty, plynové spotřebiče, elektrické přímotopné spotřebiče, elektrické varné plotýnky apod - znečišťovat či jinak znehodnocovat společné prostory, areál i okolí apartmánu - v případě, že vznikne škoda uhradí klient jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. Způsobená škoda a její vyčíslení bude reálně vypočítána dle druhu škody. Samostatnou škodou se rozumí i finanční náhrada nejen na zakoupení či výměnu a opravu, ale i náklady s tím spojené. - v apartmánech nejsou povolena domácí zvířata

6. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE

- ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech poskytnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se nijak podstatně neliší od potvrzené objednávky. - ubytovatel může prodloužit pobyt klientovi jen v případě, že má ubytovatel k dispozici volnou kapacitu. - v případě, že klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, ubytovatel má právo účtovat klientovi částku za celý pobyt včetně služeb. - ubytovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb klientovi a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku klienta na vrácení peněz, když: - klient úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek ubytovatele, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného společenského chování, morálkou nebo obtěžuje svým chováním třetí osoby

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb. Odesláním platby klient potvrzuje, že se s podmínkami seznámil a SOUHLASÍ. Aktualizace podmínek vstupuje v platnost dne 01.03.2024. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi apartmány a klientem upraveny výlučně písemnou formou. Klient výslovně souhlasí s tím, že apartmány U krále Šumavy jsou oprávněny v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které jim pro účely zpracování objednávky poskytl.